Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of werkzaamheden die worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Hoogendoorn FPS.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
 1. Opdrachtnemer:
 2. Hoogendoorn FPS die de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hoogendoorn FPS, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 3. Opdrachtgever:
 4. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 5. Opdracht/Overeenkomst:
 6. De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 7. Werkzaamheden:
 8. Alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Een en ander zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, in de ruimste zin van het woord.
 9. Bescheiden:
 10. Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden alsmede alle overige (schriftelijke) contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden enerzijds en de in lid 2 van dit artikel bedoelde (schriftelijke) overeenkomst en/of opdracht bevestiging anderzijds onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in bedoelde (schriftelijke) overeenkomst en/of opdracht bevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. Hieronder wordt uitdrukkelijk ook begrepen het op voormelde wijze ter beschikking stellen van alle Bescheiden ten behoeve van het door Opdrachtnemer opstellen van een offerte.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig ter beschikking gestelde Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

4. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit conform de beschrijving van en als overeengekomen in , de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen Opdracht.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht.
 4. Opdrachtgever verleent telkens, tijdig en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet uitsluitend -:
  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 5. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatie- en /of meldingsplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden en deze gegevens aldus openbaar te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 3, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen en/of aan de rechter en/of anderszins openbaar te maken in rechtszaken en/of tuchtrechtzaken, indien, naar de opvatting van Opdrachtnemer, openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van een verweer door Opdrachtnemer in situaties als hiervoor bedoeld.
 5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.

7. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en deze situatie gedurende tenminste 3 maanden voort duurt, hebben partijen c.q. heeft een partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. Het vorenstaande is eveneens van toepassing indien eerder dan na verloop van de hiervoor in dit lid genoemde periode komt vast te staan dat nakoming blijvend onmogelijk is geworden.

9. Honorarium

 1. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor haar Werkzaamheden als honorarium een vast uurtarief en/of een vast vergoeding verschuldigd is. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakt onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Het staat de Opdrachtnemer vrij in een andere frequentie haar honorarium in rekening te brengen. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

10. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever voorts gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n), boeten en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 12. Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan €50.000,- (zegge: vijftigduizend euro), per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 4. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of waren voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de Overeenkomst is geheel uitgesloten, uitgezonder de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens Opdrachtgever in ieder geval beroepen op alle uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid waarop Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever kan beroepen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om te allen tijde terstond al datgene te doen of na te laten waardoor de schade- (eventueel) beperkt wordt.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of werkzaamheden.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van handelen van Opdrachtgever dan wel diens medewerkers en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

14. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever te allen tijde het honorarium verschuldigd in overeenstemming met de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, evenals op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij de oorzaak van de opzegging gelegen is in omstandigheden die volgends de normen in het maatschappelijk verkeer toe te rekenen zijn aan de Opdrachtgever. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 15. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer ma de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Artikel 16. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 18. Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever kan in het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over Opdrachtgever en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor Opdrachtgever (laten) verwerken door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slecht indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Opdrachtnemer bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slecht toegankelijk voor Opdrachtnemer, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de Werkzaamheden en/of de gevallen waarin Opdrachtnemer hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een datalek zal Opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verleen aan Opdrachtnemer zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Opdrachtnemer voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van deerden in verband met het niet-naleven door Opdrachtgever van de AVG.

19. Overige bepalingen

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt en deze zijn voorgeschreven door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal te allen tijde voor haar rekening en risico dienen zorg te dragen dat Opdrachtnemer hiertoe tijdig of de juiste middelen beschikt, waaronder uitdrukkelijk begrepen de benodigde software.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het hiervoor in lid 2 van dit artikel bepaalde, verbeurt zij direct en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een boete gelijk aan een bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, zoals dat jaarsalaris als laatste van toepassing was ten aanzien van de betreffende medewerker bij Opdrachtnemer.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Werkendam, september 2020

terug